mardi 11 novembre 2014

نوشته سیاوش اوستا - اسرائيل در كدامين تله افتاد؟! حزب الله و تاريخ آن - نقشه ايران شير است نه گربه!! و طرح آزادسازى اين شير در سه مرحله در دست اجرا مى باشد


- نوشته سیاوش اوستا

نقشه ايران شير است نه گربه!!
و طرح آزادسازى اين شير در سه مرحله در دست اجرا مى باشد


گزينش دوست و دشمن در زندگى روزمره و جهان سياست و مملكت دارى و شهريارى هر چند كارى دشوار و سخت مى باشد، اما ذكاوت و تيزهوشى و آينده نگرى هر انسان و عنصر و گروه و دولتى مى تواند در اين گزينش مؤثر باشد.
رژيم اسلامى حاكم بر ايران نه تنها در اين مورد گزينش نيكو و درستى نداشته است بلكه در دشمن آفرينى و دوست گزينى همواره ضد منافع ملى و درازمدت ما عمل كرده است.
در هنگامه جنگ ايران و عراق كه تمامى جهان از صدام حسين حمايت نظامى، سياسى و تبليغاتى مى كردند تنها يك كشور بود كه با فروش تسليحات نظامى با در نظر داشتن محاصره اقتصادى غرب و به ويژه آمريكا، به ايران امكان داد تا در برابر عراق پايدارى كند و تمامى دلارها و قرض ها و كمك هاى تسليحاتى جهان عرب و غرب نيز نتوانست موجب از دست دادن شهرى از ايران كهن و شيرگونه ما شود.
آرى تصوير ايران ما نقش گربه نيست بلكه نقش شير است. به خاطر دارم كه اين مسئله موضوع بحث سال ها پيش ما بود با داريوش... داريوش به من مى گفت كه نقشه ايران شبيه شير است، نه گربه و در طول تاريخ اين مسئله را نشان داده است.
بارى از گزيدن دوست و دشمن مى گفتيم بعد از انقلاب اسلامى در ايران، سرزمين ما تماماً به آغوش فرهنگى تازيان رفت و دستار به دستان سبز و سياه كه خويش را فرزندان قريش و صحرا گردان تازى مى دانستند، عربيت را بر ايرانيت ترجيح دادند و هر چند ۸سال جنگ و كشتار و تجاوز مردم سرزمين ما با زور صدام و پول اعراب خرابى هاى فراوانى به بار آورد اما نه تنها رهبران ايرانى را به لحظه اى انديشه وانداشت كه سيدعلى خامنه اى و ديگران روسرى ياسرعرفات كه نشانه غربيت مى باشد را به همراه ديگر سردمداران رژيم با افتخار حمل مى كنند.
همه اينها در شرايطى پديد آمده و مى آيد كه ما مى توانستيم در شرايط كنونى جهان و پيروزى جنگ تمدن ها بر گفتگوى تمدن ها با جهان غرب و به ويژه اسرائيل روابط دوستانه و خوبى داشته باشيم و همزمان با كشورهاى همسايه و منطقه نيز روابط همزيستى و دوستى. اما عدم گزينش سياستى درست موجب شد تا درياى مازندران را و خليج فارس را به گونه هاى مختلف از دست بدهيم و سرمايه هاى نفتى ما دوبى را آباد كند و فرزندان ايران زمين را به تن فروشى در حرمسراهاى تازيان كشاند. امروز در پى حمله اسرائيل به حماس و لبنان به بهانه سركوب حزب الله و تروريست هاى فلسطينى هوادار رژيم اسلامى اصلاً و ابداً به قباى اعراب برنخورده است و بى شك هيچ دستى هم تكان نخواهند داد. زيرا سركوب شيعيان چه در لبنان و چه در فلسطين باشد چه در پاكستان و تركيه براى تازيان با سركوب و قتل عام يهوديان برابر و يكسان است. زيرا نه اهل تسنن و نه وهابى ها شيعيان را مسلمان نمى دانند: قاتلوا الذين لايؤمنون بالله و لاباليوم الاخر و لايحرمون ما حرم الله و رسوله ولايدينون دين الحق (سوره توبه آيه ۲۶).
پس اساس همين آيه و ديگر آيات بوده است كه در طول تاريخ زرتشتى ها و شيعيان و يهوديان و مسيحيان قتل عام شده اند. هر چند بوده اند علماى بزرگ و فرهيخته اى در ميان اهل تسنن كه با حاكمان و اجراى اينگونه احكام مخالف بوده اند. اما شوربختانه مخالفت هاى علماى راستين مانع از كشتارها نشده است.
امروزه نيز از سوئى جمهورى اسلامى بايد هر از چندى جنجالى بيافريند تا اذهان جهان را به جاى اتم ايران به سوئى ديگر مشغول كند و از سوى ديگر اسرائيل نيز بر آن است تا ديوار امنيتى را بدور سرزمين خويش بكشد و منطقه را دشمن زدائى كند. لذا هر چند آريل شارون بارها از جرج بوش خواست تا با حمله به پايگاه هاى اتمى ايران موافقت كند اما خودسرانه نمى توانست خود را با ايران درگير كند بدون اين كه توافق آمريكا را داشته باشد. اما خلع سلاح كردن حماس و حزب الله به ويژه پس از اين كه حماس كه تبديل به يك دولت سياسى در منطقه شده بود مايل نبود سازمان ملل را كه اسرائيل هم در آن است به رسميت بشناسد يك خطر و هدف اساسى براى تل آويو بود.
بهانه را جهل و نادانى گروه هوادار نظام اسلامى ايران در حماس با گروگان گرفتن يك سرباز به اسرائيل داد.
نادانى مضاعف حزب الله و شيخ حسن نصرالله كه به دست بوسى آقاى خامنه اى مفتخر است آنجا بود كه يك كارت دعوت معتبر و قوى براى اسرائيل روان كرد تا به لبنان حمله كند. آنگاه كه اسرائيل براى آزادى يك سرباز به فلسطين حمله مى كند بسيار طبيعى است كه براى رهائى دو سرباز به مراتب خيلى قويتر به لبنان خواهد تاخت. يعنى اگر اين مسئله را حزب الله نفهميده بود كه واويلا بر آنها. اما جمهورى اسلامى بسيار رندانه اين مسئله را سازماندهى كرد تا در هنگامه قفل شدن مذاكرات غرب با ايران روى مسئله اتم، جهان شاهد رويدادى ديگر باشد. اما بدون شك اين اقدام ها در نهايت به نفع اسرائيل و حذف نيروهاى مسلح كه بخشى از جهان آنها را تروريست مى نامد، خواهد انجاميد. اگر حماس و حزب الله از فلسطين و لبنان رانده شوند و يا كشته و زندانى و خانه خراب شوند. كلاً يك بازوى قوى نظامى جمهورى اسلامى در خارج ايران قطع مى شود و پس از آن طرح امنيت سازى در عراق عملى خواهد شد و جدائى رهبران سياسى عراق از سياست ملاهاى تهران، قطع بازوى دوم نظام اسلامى تهران خواهد بود. اگر اين دو عمليات با پيروزى به انجام برسد و تا زمانى كه جمهورى اسلامى اسرائيل را به رسميت نشناسد، طرح نهائى و پروژه پايانى كه حذف نظام اسلامى تهران است عملى خواهد شد. يعنى اگر جنگ كنونى كه گريبان فلسطين و لبنان را گرفته است به سوريه و ايران كشيده شود در مدت بسيار كوتاهى يك گروه بسيار بزرگ شبه نظامى از اپوزيسيون ايرانى از طريق عراق، يك جمع انديشمند و سياستمدار جوان ايرانى از غرب و آمريكا به همراه جنگنده هاى غرب، براى پايان دادن به حكومت به ۳۰سال نرسيده ملاهاى تهران همزمان و همراه و هم آهنگ فعال خواهند شد. در ماه گذشته وقتى يك هفته پس از ديدار نخست وزير اسرائيل با ژاك شيراك مجاهدين خلق موقتاً تبرئه شده و فعاليت هايشان پس از سال ها ممنوعيت در فرانسه آزاد شد و آنها توانستند خيلى زود چند هزار نفر را زير يك سقف جمع كرده و در رسانه ها ظاهر شدند، در حقيقت، اين نخستين چشمكى بود كه به نظام اسلامى زده شد تا بداند كه اگر مى خواهد بماند بايد اسرائيل را به رسميت بشناسد. هر چند به جز آمريكا (به طور علنى) تقريباً تمامى جهان رسماً با جمهورى اسلامى مراوده هاى گوناگون داشته و آن را به رسميت مى شناسند، اما حمله به حماس و لبنان از سوى اسرائيل بدون كسب اجازه از آمريكا حتى به آنها نيز نشان داد كه آنجا كه منافع ملى تل آويو به خطر بيفتد آنها قاطعانه وارد عمل مى شوند و ابرقدرت هاى آمريكائى و غيره نيز جرأت مخالفت نخواهند داشت و اروپائيان هم اگر بخواهند پُز روشنفكرى ضد جنگى بدهند فقط در ۴ تا بيانيه و سخنرانى نيم دقيقه اى خلاصه خواهد شد.
-در ايران بايد نظامى روى كار بيايد تا دوستان و دشمنان تاريخى خود را خوب بشناسد، سياست محمدرضاشاه برترين نوع ديپلماسى خارجى براى ايران هزاران ساله بود و اسرائيل در منطقه بايد هم پيمان ايران باشد نه دشمن.


اسرائيل در كدامين تله افتاد؟!

حزب الله و تاريخ آن


امام موسى صدر كه زاده ايران بود در سال هاى ۱۹۶۰ و به ويژه پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائيل، به لبنان مهاجرت كرده و رهبرى شيعيان لبنان را كه در شرايط بسيار سخت و دشوار مالى زندگى مى كردند و پست ترين شغل ها را داشتند را به دست گرفت، وى با تماس با كشورهاى اسلامى از ليبى، ايران و سوريه و امارات خليج فارس كمك هائى دريافت نمود و نخستين خشت سازماندهى شيعيان لبنان را پايه نهاد.
امام موسى صدر در سال ۵۴ شخصاً به ايران آمده و با محمدرضاشاه ديدار رسمى نموده و يك كمك چند ميليون دلارى با خود به لبنان برد. بيمارستان الزهرا نخستين كار بزرگ وى در لبنان بود.
وى همزمان يك گروه مسلح و نظامى را نيز با عنوان امل پايه نهاد (اَفواج المقاومة اللبنانيه) .
مصطفى چمران، صادق قطب زاده، ابراهيم يزدى و صادق طباطبائى و... از جمله كسانى بودند كه با اين گروه مسلح همكارى كرده و در پيوند بودند. امام موسى صدر طى سفرى به ليبى و پس از يك مشاجره لفظى با سرهنگ قذافى در رابطه با كتاب سبز وى ناپديد شد. پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و قدرت گيرى خمينى، در ابتدا زمزمه هائى در رابطه با سر به نيست شدن امام موسى صدر و رفيق وى شيخ يعقوب به گوش خورد و حتى نخستين هواپيماى ليبيائى كه حامل سرهنگ جلود معاون قذافى به ايران بود، ساعت ها روى هوا بلاتكليف مانده بود، اما درگيرى ايران با ليبى در رابطه با موسى صدر همان چند ساعت بود و پس از آن ديگر پرونده اين مسئله مختومه و ليبى و ايران دو هم پيمان محكم و پايدار شدند.
همزمان با پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و انديشه صدور انقلاب اسلامى خمينى، در ايران سازمانى تشكيل شد با عنوان سازمان انقلابى توده هاى جمهورى اسلامى به رهبرى سيدمهدى هاشمى و محمد منتظرى و خيلى زود دروازه هاى ايران به عنوان پناهگاه مسلمانان انقلابى ضد حكومت ها باز شده و افراد زيادى از لبنان، اردن، عراق، شمال آفريقا، عربستان سعودى و پاكستان براى آموزش ديدن و صدور انقلاب اسلامى به كشورشان وارد ايران شدند. جنبش امل در لبنان كه نزديكى زيادى با سوريه داشت نمى توانست صددرصد در خدمت اهداف انقلابى خمينى باشد، لذا على اكبر محتشمى رئيس دفتر خمينى كه سفير ايران در سوريه شده بود مأموريت يافت تا گروه تازه اى را از وفاداران خمينى در لبنان با عنوان حزب الله سازماندهى كند.
بدين روى حزب الله با مشاركت افرادى از جنبش فتح به رهبرى ابوجهاد و حزب امل اسلامى (شاخه اى كه از امل موسى صدر جدا شده بود) و حزب الدعوة كه امروز در عراق يكى از قدرت هاى نظامى سياسى شيعيان است و گروه هاى بسيارى از ديگر كشورهاى اسلامى، شكل گرفته و در لبنان، دره بقاع و بعلبك مستقر شده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى وظيفه آموزش و تسليح آنها را در كنار بودجه چند ميليون دلارى به عهده گرفت. ژنرال نجار وزير كنونى دفاع يكى از فرماندهان اين آموزشگاه بود.
افرادى چون شيخ را
غب با سخنرانى در مساجد لبنان براى حزب الله نيرو مى گرفتند و بسيارى از افراد اين گروه با فراگيرى زبان پارسى بين ايران و لبنان در حال سفر بوده و حتى مأموريت هائى را در خارج مرزهاى ايران براى جمهورى اسلامى ايران انجام مى دادند:
انيس نقاش كه قصد ترور شاپور بختيار را داشت و شهروند فرانسوى را به قتل رساند و محمدحسن سمير كه دكتر كورش آريامنش (رضا مظلومان) را در سال ۱۹۹۶ در كرتى حومه پاريس ترور كرد، هر دو از اعضاى حزب الله و لبنانى الاصل بودند...
سيدعباس موسوى نخستين دبيركل حزب الله به همراه زن و فرزندانش در سال ۱۹۹۲ توسط اسرائيل به قتل رسيد و پس از وى سيدحسن نصرالله كه در ۳۱ اوت ۱۹۶۰ در روستاى البزوريه در جنوب لبنان به دنيا آمده بود رهبر حزب الله شد.
وى پيش از پيوستن به جنبش امل و حزب الله در دكان سبزى فروشى پدرش در جنوب لبنان شاگردى مى كرد.
حسن نصرالله در سال ۱۹۷۶ به نجف رفته بود و مدت دو سال نزد خمينى درس خوانده و از سال ۱۹۷۸ مسئول جنبش امل در دره بقاع بود.
همزمان با به دست گرفتن قدرت در ايران، حسن نصرالله نيز به ايران آمده و حدود يكسال در قم و تهران بود تا اينكه براى يارى رسانى به على اكبر محتشمى و انشعاب در جنبش امل و تشكيل حزب الله به لبنان رفت... .
هر چند حزب الله از سال ۸۰ و ۸۱ شكل گرفته بود اما تا سال ۱۹۸۵ رسماً موجوديت خودش را اعلام نكرد.
اهداف اصلى و اعلام شده حزب الله بر سه محور زير استوار است:
۱-اسلام برترين اديان.
۲-جهاد مستمر عليه اسرائيل.
۳-پذيرش رهبرى ولى فقيه (خمينى و اينك خامنه اى) .
حزب الله داراى ۵ كميته اجرائى است:
۱-مجلس ۷نفره شوراى تصميم گيرى به عنوان بالاترين نهاد به رياست دبيركل.
۲-كميته اجرائى كه رهبرى ۵واحد، تبليغات، فرهنگ، روابط عمومى، اتحاديه ها و آموزش را به عهده دارد.
۳-كميته سياسى.
۴-كميته طراحى و برنامه ريزى.
۵-كميته جهادى (جنگ مسلحانه و نظامى- چريكى) .
حزب الله در چهارچوب تلاش هاى اجتماعى مدارس متعددى در لبنان با عنوان المهدى و بيمارستان هائى تشكيل داده و با در اختيار نهادن بودجه قابل توجهى براى بنياد شهيد، به خانواده هر شهيدى جدا از يك مبلغ فيكس حقوق ماهيانه و امكانات ويژه مى دهد.
حزب الله تاكنون پنج كنگره تشكيل داده است كه در هر كنگره دبيركل خود را برگزيده است.
شيخ صبحى طفيلى در كنگره نخست انتخاب شد و عباس موسوى در كنگره دوم و در كنگره سوم و چهارم و پنجم سيدحسن نصرالله به عنوان دبيركل انتخاب شد.
حزب الله در واحد تبليغات، روزنامه العهد، راديو النور و تلويزيون المنار و سازمان فرهنگى امام خمينى را در اختيار دارد! سازمان فرهنگى خمينى در سال دهها كتاب و نوار تصويرى صوتى منتشر نموده و روحيه جانبازى و شهادت طلبى را در ميان اعضاء تبليغ و تقويت مى كند. كتاب هاى شهادت و پس از شهادت، نوشته شريعتى در تيراژهاى بسيار بالا به زبان عربى چاپ و پخش مى شود تا روحيه شهادت و مرگ طلبى را همواره زنده نگه دارند... .
حزب الله لبنان كه خروج نيروهاى اسرائيلى را در سال ۲۰۰۰ از لبنان به حساب نبردهاى چريكى خود مى گذارد از دير باز با تشكيل شوراى سياسى نظامى و پارلمانى براى گرفتن قدرت سياسى در لبنان و ديگر كشورهاى اسلامى منطقه خود را آماده كرده است، بدين رو در پى حمايت بخشى از كشورهاى اروپائى و تشويق و تقويت ايران اسلامى، حزب در انتخابات سال ۲۰۰۵ لبنان شركت نموده و كرسى هاى بسيارى را از آن خود نموده و وارد دولت اين كشور شد.
از سال ۱۹۹۷ كه سيدهادى فرزند حسن نصرالله توسط نيروهاى اسرائيل به قتل رسيد و اين مسئله موجب تقويت موقعيت دبيركل حزب الله در ميان بخشى از اعراب و مسلمانان شد، اميرعبدالله كه در آن موقع وليعهد عربستان سعودى بود ضمن ارسال پيامى براى حسن نصرالله، به صف حاميان او پيوست.
هر چند امروز عربستان سعودى كه رشد سياسى نظامى حزب الله را در لبنان ديده است خواهان سركوب كامل آنهاست.
شيخ حمدبن جاسم وزيرخارجه دولت قطر طى گفتگوى اخير خود با الجزيره اذعان كرد كه رهبران كشورهاى عربى خواهان حذف حزب الله هستند زيرا وجود آن خطرى براى ديگر حكومت هاى منطقه است. حزب الله طى اين سال ها بيش از ۱۷هزار خانه در لبنان ساخته و با داير نمودن مدارس، بيمارستان ها و كارخانه ها نقش مهمى در اقتصاد اين كشور نيز ايفا كرده است و شايد كشورهاى عربى اسلامى منطقه حق دارند تا از اين رشد تصاعدى حزبى كه از مليت هاى مختلفى در آن حضور دارند در وحشت باشند.
پرسشى كه امروزه مطرح است اين است كه آيا خروج اين صدها هزار لبنانى كه پاسپورت اروپا و آمريكا و كانادا را با خود داشتند باعث نمى شود كه لبنان ويران شده را دو دستى پيشكش حزب الله كنند تا جنگى فرسايشى و چريكى را براى مدتى مديد دنبال كند؟ و اگر روى ديگر سكه را ببينيم در صورت تضعيف حزب الله و بيرون راندن آنها از لبنان، آيا اين حزب كه پايگاه هاى مخفى متعددى در اردن و عربستان سعودى و عراق دارد، عرصه نبرد خود را به اين كشورها منتقل نخواهد كرد؟
شايد طرح بعدى حزب الله آنگاه كه از لبنان فارغ شود شرقى و غربى نمودن عربستان سعودى باشد و تشكيل يك جمهورى فقاهتى شيعى در شرق آن كشور و غرب عربستان را رها كردن براى قبائل بومى و بدون شك حزب الله در ارتش لبنان حل خواهد شد. هر چند لبنان خالى از سكنه نيز خود پايگاه محكمى براى تربيت نيروهاى چريكى خواهد بود، همچنانكه صدها و هزاران مسلمان غير افغان و غير عراقى براى جهاد از آفريقا و اروپا به آن سرزمين ها رفتند، لبنان نيز يكبار ديگر مقر چريك هاى جهادى خواهد شد و بدون شك جمهورى اسلامى يكبار ديگر موفق شد تا با تنش آفرينى در گوشه اى ديگر از جهان خود را تا حدودى از معركه جهانى دور سازد.
مهد تروريست اسلامى معاصر ولايت فقيه ايران بود، اما آمريكا به افغانستان حمله كرد و يكى از بزرگترين دشمنان تاريخى تشيع و ولايت فقيه را كه طالبان بودند نابود كرد و بازمانده آنها هم زير عباى ايران پنهان شده و آلت دست آنها شدند؟! ... .
ايران از سوى آمريكا رژيمى شيطانى و تروريست معرفى شد، اما انگليس و آمريكا به عراق حمله كردند و يك دشمن قسم خورده و تاريخى ولايت فقيه را كه سال ها با آنها جنگيده بود و همه مخالفان را پناه و امكان داده بود را ساقط كرده و صدام حسين را ببند كشيدند؟! ... .
حالا از جنجال هاى جهانى افسانه كاريكاتورهاى پيامبر اسلام و شورش هاى ماشين سوزى نوامبر سال پيش در فرانسه بگذريم كه هرگاه مسئله اتم ايران حادتر مى شد، اين جنجال ها نيز پديدار مى شد؟ سياستمداران تازه قدرت يافته در اسرائيل كه تجربيات امنيتى نظامى رهبران پيشين چون گلداماير، موشه دايان، اسحق رابين و آريل شارون را نداشتند در تله اى افتادند كه همزمان با مشغول كردنشان به يك جنگ فرسايشى با ويرانى ها و قربانى هاى فراوان در لبنان و اسرائيل جو ضد اسرائيلى را نيز در جهان تشديد خواهد كرد. هر چند سياستمداران و هنرمندان و انديشمندان جهان هم اگر
از سرمستى حرفى عليه اسرائيل و يهوديان بزنند فوراً عذرخواهى نموده و از ترس از دست دادن مكنت و ثروت و موقعيت عذر بيان مى خواهند، اما جو ضد اسرائيلى در ميان مسلمانان شهادت طلب رشد مى كند و در مصلحت انديشى هاى مل گبسون و مايكل جكسون و بوگرمولرمن از ياد نخواهد رفت و اين توطئه به زيان پروژه صلح در منطقه خواهد بود كه از سوى نميدانم كى؟ به اسرائيل تحميل شد.David ABBASI Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Spécialiste du Monde Musulman 
Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise . David ABBASI, est aussi Président de l’institut Awesta, PersianCnn , Zoroastriens du Monde 
Rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot «Islam Politique» depuis 1980 … 

David ABBASI  Écrivain, Historien Franco-Perse (Son Nom en Persane Siyavash AWESTA) سیاوش اوستا     

Envoyez vos invitations pour interventions radio télévisée ou conférences ou colloques: david@abbasi.fr

La chaine international de la télévision Alarabya a déjà diffuser un repartage  de 1 heur sur David ABBASI, a annoncer que Plusieurs menace et complot contre David ABBASI écrivain Laïc a été joué . Mr David ABBASI depuis 35 ans grâce a ses écrits et ses émission radio télévise en Français et en Persane a éclairer le monde et a obtenue plusieurs encouragements de la parte de 4 Président de la république français, et beaucoup distinctions …David ABBASI est inventeur de mot islam politique et c'est lui qui a écrit et proposer l'Islam de France    Regardez les dernières émission télévisé de Mr David ABBASI

Tel: 00 331 45 63 02 63 + 336 87 81 61 44 -Adresse: David Abbasi 66 CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil