mardi 11 novembre 2014

نوشته سیاوش اوستا - بده بستان هاى امنيتى سازمان ها در سطح جهانى و همكارى احزاب سياسى با سازمان جاسوسى الله يك انديشمند آريائى گفته است كه در معاملات بزرگ و پيروزى هاى استراتژيك قربانى كردن «خرده ها» از بهترين راهكارها است. بدين رو در راستاى همكارى هاى اطلاعاتى كشورهاى جهان چه آنان كه علناً روابط ديپلماسى دوستانه دارند و چه آنها كه در جنگ ها و درگيرى ها و دشمنى هاى تبليغاتى، اقتصادى و سياسى غرق هستند احياناً همكارى هاى امنيتى اطلاعاتى بزرگى پديد مى آيد كه شامل ترور افراد و شخصيت ها و آغاز جنگ هاى فيزيكى و غيره مى شود. وجود جناح هاى مختلف سياسى در اكثر كشورها موجب مى شود تا كشورهاى دوست و يا دشمن براى پيروزى نيروهائى كه خودخواهان قدرت گيرى آنها هستند به طور علنى و يا پنهان تلاش كنند و اين تلاش ها به گونه اى خواهد بود كه عقل ها و ذهن هاى كوته بين هرگز به عمق آن راه نمى يابد. مثلاً آنگاه كه فرانسوا ميتران و هاشمى رفسنجانى برنامه ريزى ملاقاتشان تمام شده است. به ناگاه دكتر شاپور بختيار در حومه پاريس ترور مى شود زيرا كه در اكثر كشورهاى جهان از جمله ايران، فرانسه و انگليس شايد هم آمريكا ارگان هائى از اقتصاد و سياست خود را در خطر درازمدت مى يابند (با اين ديدار و ملاقات) لذا پس از ترور شاپور بختيار ديگر بار درگيرى هاى رسانه اى ميان ايران تروريست پرور و ديگر كشورهاى جهان دنبال مى شود. ولى نفس ترور بختيار به جمهورى اسلامى نيز يارى مى رساند زيرا يكى از دشمنان ديرين نظام از ميان برداشته مى شود و..... ترور كوروش آريامنش آنگاه كه در ساعت ۱۳ سه شنبه در پاريس علنى مى شود و انتخاباتى در يكى از كشورها در شرف تكوين است به ناگاه به محض پخش خبر ترور، كانديداى جناح راست كه ۲۵ درصد از كانديداى جناح چپ عقب تر بود بالا آمده و در نهايت در انتخابات پيروز مى شود. زيرا در جهان ديگر بار تبليغ مى شود به تروريست و خشن بودن نظام اسلامى و ترس از رژيم آن، مردم را متوجه نيروهاى راست مى كند. اين ترور اگر از نظر روانى در افكار مردمى به دور از سرزمين ايران تأثير مى گذارد و جناحى كه به قدرت مى رسد شادمان مى شود، جمهورى اسلامى هم يكى از مبارزان بزرگ ضد تفكر اسلام سياسى را از ميان برداشته مى يابد. لذا در بازى ها و بده بستان هاى سياسى، اطلاعاتى و امنيتى جهان انسان حتى اگر نخست وزير سابق و يا وزير و يا انديشمندى توانا باشد هيچ به حساب مى آيد و در جهت كسب امتيازهاى بالاتر قربانى كردن اين افراد بسان آب خوردن است. به ويژه اين كه اين بده بستان ها در ميان سرويس هاى امنيتى اطلاعاتى پديد مى آيد كه در ظاهر با هم دشمن و درگير هستند و مثلاً عبدالله عجلان بدون پشتيبانى سرويس هاى اطلاعاتى غير ترك نمى تواند بازداشت شود. دو نمونه ديگر مهم اين سيستم و نوع و متد عملكرد را آسان تر مى كند. فرانسوا ميتران رهبر نيروهاى چپ فرانسه هنگامى كه رئيس جمهور شد، به محض قدرت گيرى براى تضعيف كليت نيروهاى راست فرانسه، جبهه ملى اين كشور به رهبرى ژان مارى لوپن را كه از دشمنان سرسخت چپ ها به ويژه شخص فرانسوا ميتران بود در رسانه هاى كشور بزرگ كرده و ميدان سياسى را براى اين حزب نژادپرست كاملاً باز كرد به گونه اى كه اين حزب توانست نمايندگانى در پارلمان و شهردارانى در شهرها براى خود دست و پا كند و به بالاى ده درصد آراء فرانسوى ها برسد. اينها همه براى اين بود تا رقيب اصلى چپ ها كه نيروهاى راست سنتى بودند را منشعب و تضعيف كند. عمليات كاملاً پيروزمندانه بود زيرا فرانسوا ميتران ۱۴ سال بر اريكه قدرت فرانسه تكيه زد و توانست نقش هاى مهمى در تغييرات جهان نيز پديد بياورد و از شيلى تا شوروى و از آفريقاى جنوبى تا فلسطين و چكسلواكى و حتى پرتغال تحولات بنيادين سياسى به وجود بياورد. مثال ديگر بده بستان هاى در ميان رقبا و دشمنان به سال گذشته مربوط مى شود آنگاه كه نيكولا سركوزى به همراه رهبر حزب رقيب خود (سوسياليست ها) به لبنان سفر مى كرد در داخل هواپيما پرده از رازى بزرگ براى فرانسوا هلند بالا زد و به او گفت: آيا به خاطر داريد كه رهبر سابق شما فرانسوا ميتران جبهه ملى را عليه ماها رشد داد و فعال كرد؟ امروز نيز ما پستچى سياستمدار را كه نامزد رياست جمهورى هم بوده است با افكار راديكال و انقلابى و فراتر از ماركسيستى (اولويه بوزانسون) داريم بزرگ مى كنيم تا خار چشم شما باشد. هر چند اولويه بوزانسون از دشمنان سرسخت نيكولاسركوزى است اما رسانه ها كارت سفيد را دريافت كرده اند براى بزرگ كردن اين جوان پستچى در جهت تضعيف احزاب چپ. جهان سياست و اطلاعات و امنيت و جاسوسى و ضدجاسوسى از اين بازى ها در سراسر جهان بسيار دارد. جريان سعيد امامى و ترورهاى زنجيره اى در ايران و بازداشت و قتل سعيد و اعتراف وزرارت اطلاعات جمهورى اسلامى به ترور شهروندان خويش نيز دقيقاً در راستاى همين بده بستان هاى جهانى بود به گونه اى كه هر چند رهبر جمهورى اسلامى كه به اصطلاح رهبر نظام است و حرف اول و آخر نظام را مى زند، رسماً اعلام كرد كه ترورها توسط سرويس هاى امنيتى غير ايرانى فرماندهى شده است. اما هيچكس از بازداشت شدگان به عنوان جاسوس بيگانه بازداشت نشدند و همگى نيز پس از بازداشت و محاكمه سطحى آزاد شدند. با اين كه به قتل ها اعتراف كردند. اين نوع جريانات و عمليات نه فقط نفوذ نيروهاى جاسوسى و ضدجاسوسى در درون يكديگر بلكه نوعى مراودات و بده بستان هاى دفاتر مختلف اطلاعاتى هر سازمان با سازمان هاى ديگر است كه رهبران و رئيس جمهورها و نخست وزيران نيز از چگونگى و نوع بده بستان ها بى خبرند. جنگ سرد جهان به نفع كيست و چه بازيهای اطلاعاتی در آن جاری است ؟ جنگ سرد ميان شرق و غرب و به گفته اى ميان روسيه و هم پيمانانش و آمريكا و اروپا از سر گرفته شد. جدا از جنگ شيعه و سنى و وهابى كه در سطح گسترده جهان ميان عربستان سعودى و جمهورى اسلامى ايران داير است، اين جنگ شرق و غرب كه با مسئله گرجستان علنى شد، نقش تعيين كننده اى در تقسيم كلى جهان به دو قطب دارد كه بدون شك چين با درصدى بالاتر در ميان روسيه و آمريكا در حال جولان خواهد بود. به جز روسيه، تنها كشورى كه از اين جنگ سرد در درازمدت بهره خواهد برد، جمهورى اسلامى ايران است. به ويژه اين كه مداخله روسيه در گرجستان تقريباً به نفع ملاها و حكومت اسلامى بود. چنانكه در خبرها آمده بود روس ها اعلام كردند كه در پى حمله به گرجستان به اسنادى دست يافته اند كه حاكى از حمله اسرائيل به ايران از طريق گرجستان بوده است و نيز گرجستان تبديل شده بود به يك پايگاه نظامى غرب به ويژه اسرائيل، بسان لبنان كه پايگاهى است براى ايران اسلامى و روسيه. مسئله ايالات جنوبى گرجستان و قفقاز و حتى خود گرجستان ارتباط تنگاتنگى با ايران دارد كه جمهورى اسلامى از روزهاى نخست انقلاب نه تنها در ديگر كشورهاى اسلامى در آسيا و آفريقا و.... نفوذ كرد كه در كشورهاى اتحادجماهير شوروى سابق نيز نقش حساس و قابل توجهى داشته و دارد و با درآمد ميليارد دلارى نفت در سال، ملاها توانسته اند نه تنها در اين كشورهاى كوچك نفوذ كنند كه در انتخابات كشورهاى مقتدر نيز نقش هاى مهمى را ايفا نموده اند. لذا امروزه ايالت هاى قفقاز و گرجستان و ديگر مناطقى كه سابقه ديرينى با ايران و زبان و فرهنگ پارسى دارند و سابقه چند صد ساله اسلامى آنها موجب گرديده است تا جمهورى اسلامى در كنار استعمار نوين و پنزو دلار جهانى در يك سوى معادلات و اسرائيل و هم پيمانانش در سوى ديگر معادلات قرار بگيرند. پس از امتحان و تجربه سلاح هاى روسيه در جنگ لبنان و حمله روسيه به گرجستان بايد ديد كه در كجا و در چه شرايطى يكبار ديگر تجربه نظامى قدرت ها ظهور خواهد كرد. روياروئى اسلام شيعى با اسلام وهابى تا كجا خواهد رفت؟ سال ها از اعلام نظم نوين جهانى توسط آمريكا مى گذرد. اقتصاد جهانى كه پيوند محكمى با نظم نوين جهانى دارد امروزه تمامى سرزمين هاى كره خاكى را در برگرفته است. به گونه اى كه تلفن هاى موبايل مثل نقل و نبات در آفريقائى كه در اكثر روستاهايش برق موجود نيست فعال است و كمپانى هاى فروشنده ژنراتورهاى برق را براى شارژ تلفن ها در اختيار مردم گذاشته اند. به ويژه پس از فروپاشى ديوار كمونيسم جهانى و تكه تكه كردن اتحاد جماهير شوروى اقتصاد جهانى توانست مسكو و پكن و همه جاى جهان را با مكدونالد و پپسى و كوكا و هالى برتون براى خدمت به پترو دلار فتح كند. اسلام سياسى كه توسط پتروشفسكى ها پس از استقرار كمونيسم در روسيه وسيله اى براى سوسياليسم معرفى نمودن اين دين شده بود و ماركسيست ها در كوچه و پس كوچه هاى تاريخ اسلام در جستجو بودند تا خانه اى و خرابه اى و جنازه اى را پيدا كنند و مردم گراو كمونيسم بنامند تا بتوانند چپ و سوسياليست و ماركسيست را به هزار و يك نام در كشورهاى اسلامى فعال كنند. همان اندازه در خدمت سرمايه دارى جهانى نيز قرار گرفت و آمريكا هم خيلى زود به اهميت سياسى نمودن اسلام پى برد و از آن براى سقوط كمونيسم بهره بهينه برد و استقرار جمهورى هاى اسلامى را پشتيبانى كرد. اما هرگز گمان نمى كرد كه نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى رقيب سرسختى بنام اسلام سياسى خواهد داشت. اسلام سياسى كه از ايران و با دكتر شريعتى و خمينى آغاز شد امروزه با اسلام سياسى وهابى كه حامى سرسخت كليت اهل تسنن هم مى باشد در رقابتى خشن و خونين در لبنان و افغانستان، عراق، پاكستان و آفريقا سرگرم نبردى هستند كه غرب و اسرائيل را نيز با خود به آن كشانيده اند و هر دو اسلام سياسى سعودى و ايرانى در پيوند محكمى با نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى هستند كه ميلياردها دلار درآمد نفتى به آنها كمك مى كند تا در معادلات جهانى نقش فعالى داشته باشند. روسيه كه پس از سقوط كمونيسم در حال لاس زنى با غرب و به ويژه آمريكا بود در پى انتخاب «ديميترى» به خود آمده و با برنامه ريزى هاى اسلام سياسى شيعى و درگيرى هاى لبنان و پس از دو سال در گرجستان و... روياروئى علنى شرق و غرب به ميدان سياسى جهان بازگشت. نزديكى هاى اسلام سياسى شيعى با روسيه و چپ هاى آمريكاى لاتين و احساس خطر آمريكا موجب شد تا به محض بازگشت رئيس جمهور بوليوى از تهران، تظاهرات و اعتراضات مردمى عليه وى فعال شود پس از شروع جنگ سرد و دو قطبى شدن علنى جهان در پى مسئله گرجستان، درگيرى هاى آمريكاى لاتين نيز هيزم بيار اين معركه شد. پس از درگيرى هفته گذشته بوليوى با آمريكا، چاوز كه در حال سخنرانى خشنى عليه آمريكا بود به ساعتش نگاه كرد و گفت: الان ساعت هفت و پانزده دقيقه است و من ۷۲ ساعت به سفير آمريكا وقت مى دهم تا سرزمين ما را ترك كند و با فحاشى به آمريكا و كثافت خواندن آنها اعلام كرد كه تا هنگامى كه در آمريكا سياستمداران عاقلى سركار نباشند با آنها روابطى نخواهد داشت و به عنوان يكى از بزرگترين تأمين كنندگان نفت آمريكا، چاوز تهديد كرد كه شيرهاى نفت را خواهد بست. بدون شك اين تنش ها همزمان كه به نفع تبليغات «اوباما» خواهد بود جمهورى اسلامى ايران نيز بهترين بهره را از آن خواهد برد. در مذاكرات و معاملات و تهديدات جهانى و ديگر بازى هاى سياسى رايج در جهان سياست كه هر چند برخوردار از نوعى رقابت و درگيرى و جنگ و گريز هستند، اما در پايان امر در معادلات و معاملات، اقتصاد جهانى و نظم نوين جهانى خواهد بود كه حرف آخر را خواهد زد. سال ها از اعلام نظم نوين جهانى توسط آمريكا مى گذرد. اقتصاد جهانى كه پيوند محكمى با نظم نوين جهانى دارد امروزه تمامى سرزمين هاى كره خاكى را در برگرفته است. به گونه اى كه تلفن هاى موبايل مثل نقل و نبات در آفريقائى كه در اكثر روستاهايش برق موجود نيست فعال است و كمپانى هاى فروشنده ژنراتورهاى برق را براى شارژ تلفن ها در اختيار مردم گذاشته اند. به ويژه پس از فروپاشى ديوار كمونيسم جهانى و تكه تكه كردن اتحاد جماهير شوروى اقتصاد جهانى توانست مسكو و پكن و همه جاى جهان را با مكدونالد و پپسى و كوكا و هالى برتون براى خدمت به پترو دلار فتح كند. اسلام سياسى كه توسط پتروشفسكى ها پس از استقرار كمونيسم در روسيه وسيله اى براى سوسياليسم معرفى نمودن اين دين شده بود و ماركسيست ها در كوچه و پس كوچه هاى تاريخ اسلام در جستجو بودند تا خانه اى و خرابه اى و جنازه اى را پيدا كنند و مردم گراو كمونيسم بنامند تا بتوانند چپ و سوسياليست و ماركسيست را به هزار و يك نام در كشورهاى اسلامى فعال كنند. همان اندازه در خدمت سرمايه دارى جهانى نيز قرار گرفت و آمريكا هم خيلى زود به اهميت سياسى نمودن اسلام پى برد و از آن براى سقوط كمونيسم بهره بهينه برد و استقرار جمهورى هاى اسلامى را پشتيبانى كرد. اما هرگز گمان نمى كرد كه نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى رقيب سرسختى بنام اسلام سياسى خواهد داشت. اسلام سياسى كه از ايران و با دكتر شريعتى و خمينى آغاز شد امروزه با اسلام سياسى وهابى كه حامى سرسخت كليت اهل تسنن هم مى باشد در رقابتى خشن و خونين در لبنان و افغانستان، عراق، پاكستان و آفريقا سرگرم نبردى هستند كه غرب و اسرائيل را نيز با خود به آن كشانيده اند و هر دو اسلام سياسى سعودى و ايرانى در پيوند محكمى با نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى هستند كه ميلياردها دلار درآمد نفتى به آنها كمك مى كند تا در معادلات جهانى نقش فعالى داشته باشند. روسيه كه پس از سقوط كمونيسم در حال لاس زنى با غرب و به ويژه آمريكا بود در پى انتخاب «ديميترى» به خود آمده و با برنامه ريزى هاى اسلام سياسى شيعى و درگيرى هاى لبنان و پس از دو سال در گرجستان و... روياروئى علنى شرق و غرب به ميدان سياسى جهان بازگشت. نزديكى هاى اسلام سياسى شيعى با روسيه و چپ هاى آمريكاى لاتين و احساس خطر آمريكا موجب شد تا به محض بازگشت رئيس جمهور بوليوى از تهران، تظاهرات و اعتراضات مردمى عليه وى فعال شود پس از شروع جنگ سرد و دو قطبى شدن علنى جهان در پى مسئله گرجستان، درگيرى هاى آمريكاى لاتين نيز هيزم بيار اين معركه شد. پس از درگيرى هفته گذشته بوليوى با آمريكا، چاوز كه در حال سخنرانى خشنى عليه آمريكا بود به ساعتش نگاه كرد و گفت: الان ساعت هفت و پانزده دقيقه است و من ۷۲ ساعت به سفير آمريكا وقت مى دهم تا سرزمين ما را ترك كند و با فحاشى به آمريكا و كثافت خواندن آنها اعلام كرد كه تا هنگامى كه در آمريكا سياستمداران عاقلى سركار نباشند با آنها روابطى نخواهد داشت و به عنوان يكى از بزرگترين تأمين كنندگان نفت آمريكا، چاوز تهديد كرد كه شيرهاى نفت را خواهد بست. بدون شك اين تنش ها همزمان كه به نفع تبليغات «اوباما» خواهد بود جمهورى اسلامى ايران نيز بهترين بهره را از آن خواهد برد. در مذاكرات و معاملات و تهديدات جهانى و ديگر بازى هاى سياسى رايج در جهان سياست كه هر چند برخوردار از نوعى رقابت و درگيرى و جنگ و گريز هستند، اما در پايان امر در معادلات و معاملات، اقتصاد جهانى و نظم نوين جهانى خواهد بود كه حرف آخر را خواهد زد. درآمد چند ميليارد دلارى نفت موجب شده است تا سازمان جاسوسى الله به رهبرى فقهاى شيعى در اكثر ارگان هاى قدرت، سياست، اقتصاد، تربيت و امنيت جهان نفوذ كنند. آموزش يافتگان دانشگاه هاى سپاه اينك در اكثر كشورهاى جهان به عنوان استاد دانشگاه نه تنها سرگرم تدريس جوانان هستند كه در رسانه هاى محلى و يا ملى و خصوصى نيز نفوذ كرده اند و به عنوان پژوهشگر، نويسنده، متخصص و غيره لابى جهانى سازمان جاسوسى الله را مزين كرده اند. اين گروه هاى مقتدر لابى و لابى سازى جهانى براى سازمان جاسوسى الله كه شكل يافته و آموزش يافته تجربه ها و دانش هاى كليه سازمان هاى اطلاعاتى جهان بود، امتياز ديگرى هم داشتند و دارند و آن اين كه از تمامى احزاب و گروه ها و سازمان هاى سياسى مقتدر معاصر ايران نيز بهره برده اند يعنى سازمان جاسوسى الله از اعضاء و هواداران اكثر جريان ها و احزاب سياسى ايران كه هر يك به بخشى از قدرت هاى جهانى نيز وابسته بودند بهره گرفته و اين بهره گيرى يكى ديگر از رموز موفقيت و قدرت گيرى بزرگ نظام اسلامى و سرويس هاى جاسوسى الله بوده است. *جبهه ملى از ماه ها پيش از انقلاب توسط كريم سنجابى به خمينى و انقلاب پيوست و پس از انقلاب نيز با دولت موقت همراه و كل جبهه تحت كنترل نظام بود. *نهضت آزادى ايران نيز قويتر از جبهه ملى از پايوران و پايه گذاران انقلاب و نظام اسلامى و سازمان جاسوسى الله بود كه رهبر آن مهندس بازرگان نخست وزير نظام شده و تا لحظات پايانى زندگى از ريشه و جوهر و ريشه انقلاب اسلامى پشتيبانى كرده و پس از او نيز دكتر ابراهيم يزدى كه رهبرى اين حزب را به عهده گرفت تا به امروز از جريانات درون رژيم و سرويس هاى الله در ايران بوده است كه هر از چندى براى انجام مأموريت هائى به آمريكا نيز فرستاده مى شود. حزب زحمتكشان و رنجبران ايران نيز در پى همكارى هاى ميلياردى ايران اسلامى با چين از يادها رفت و افرادى چون بهزاد نبوى جاى آنها را گرفت. سه گروه فرقان، رزمندگان پيشگام و ارشاد تنها جريان هائى بودند كه در خدمت نظام اسلامى قرار نگرفتند و رهبر جاما دكتر سامى نيز كه جزو آشتى ناپذيران بود ترور شد. حزب توده را كه يكى از قدرتمندترين احزاب تاريخ ايران و منطقه و حتى مى توان جهان ناميد از همان روزهاى نخست انقلاب در آغوش گرم سياسى، امنيتى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفت و رهبران درجه اول سياسى ايدئولوژيكى آن چون كيانورى و احسان طبرى و.... علناً در خدمت نظام اسلامى قرار گرفته و كليت حزب تبديل به سپاه امام زمان و ولى فقيه شد. احزاب ديگر چپ به ويژه چريك هاى فدائى خلق با انشعابات رنگارنگ خود هر چند اقليتى را در ضديت با نظام نگاه داشت اما اكثريت چريك هاى فدائى خلق و ديگر چپ ها نيز به جرگه و ايدئولوگ ها و پايوران و مسئولان پايدارى نظام اسلامى و... پيوستند. سازمان مجاهدين خلق ايران از ديگر سازمان هاى مقتدر نظامى ايدئولوژيكى ايران بود كه پس از ضربه مهلك ۱۳۶۰ و آغاز جنگ هاى خيابانى افراد بسيارى (بيش از يكصد هزار نفر) اعدام شده و به قتل رسيدند. اما تعداد بسيارى از اعضاى سازمان پس از دستگيرى سال ۶۰ زير فشارها و شكنجه ها نتوانستند پايدار و مقاوم بمانند و خيلى زود به جمع همكاران سازمان اطلاعات و امنيت الله پيوستند و در همان سال ۱۳۶۰ كه من مخفى در تهران زندگى مى كردم شاهد قربانى شدن افراد و اعضاى بسيارى از سازمان مجاهدين خلق بودم كه توسط بازداشت شدگان مجاهدين و بعداً آزاد شده، لو رفته و بازداشت شده و اعدام شدند. يعنى تعدادى از اعضاى فعال سازمان كه حتى سر تيم و مسئول بودند پس از چند روز و يا هفته از زندان آزاد شده و تله دستگيرى و بازداشت ديگرانى شدند كه همچنان به سازمان باور داشتند. مريم صدرالاشراف، على زائريان، محمود كدشالى، عصمت شريعتى و حتى موسى خيابانى و اشرف ربيعى و بى شماران ديگر در همين تله ها افتاده و نابود شدند. در همان سال ۶۰ با برخى از همين افراد من در پيوند بودم و به آنها تأكيد مى كردم كه بر سر قرارهاى جديد حاضر نشوند و با كسانى كه به تازگى از زندان آزاد شده اند پيوند و تماس برقرار نكنند. اما عشق و شور انقلابى و روحيه عدالتخواهى و نبرد آنها موجب شد تا خود را به توابين و مأمورين جديد وصل كنند و همين وصل شدن ها صدها و هزاران قربانى را در شهرهاى مختلف برجاى گذاشت. جمع بى شمار همين توابين سال ۶۰ و سال هاى بعد كه به سازمان جاسوسى الله پيوستند و حتى كسانى كه در فروغ جاودان و غيره مشاركت داشتند نه تنها از زندان آزاد شده كه به مأموريت هاى خارج از كشور فرستاده شدند، نقش مهمى در اقتدار و بقاى رژيم داشتند. يكى از اهداف اصلى و جدى سازمان جاسوسى الله طى اين سى سال تلاش در جهت عدم شكل گيرى احزاب و يا سازمان هاى دموكراتيك و مردمسالار و غير وابسته بوده است. به گونه اى كه با تبليغات منفى در ضديت با تشكيلات، برنامه و رهبرى و غيره همه توده مردم و حتى روشنفكران و فعالان سياسى را «منفرد كار» كرده است و اگر چند نفر انگشت شمار براى تشكيل يك حزب و يا سازمان جدى دور هم جمع شوند در يك چشم بهم زدن همه آن افراد با هم دشمن شده و جلسه دوم شكل نگرفته يا از هم جدا مى شوند و يا هر كس يك حزب و گروه براى خود برپا مى كند خصوصاً كه اين روزها با يك وبلاگ يا يك ساعت برنامه راديو و تلويزيونى احزاب و جنبش هائى پديد مى آيد. با هزار و يك نام پر رنگ و يا كمرنگ و هر يك به صف سرگرم كنندگان مردم بيچاره مى پيوندند. تلاش هاى جدى و سازمان يافته تشكيلات جاسوسى الله با هزار و يك شيوه و متد سعى كرده است تا هر حركت و جنبش و فرد و شخصيتى را وابسته به خود نشان بدهد و به گفته آن استاد فرهيخته، تا كسى در زمينه اى كمى فعال و پر كار و پر تلاش و جستجوگر باشد قدرى آرام و در گوشى يا بلند و با گوشى و يا با اشاره به يكديگر مى فهماندند كه طرف وابسته است. در صورتى كه اگر هم مطمئن و آگاه به وابسته بودن كسى باشيم به هيچ عنوان نبايد در جهت جنگ و جو روانى رژيم عمل كنيم و بر سپاه و لشكر روانى او بيفزايم بلكه بايد بسان سازمان هاى اطلاعاتى بيگانه عمل كنيم و از طرف بهره ببريم. سازمان هاى امنيتى جهان به محض شناسائى يك مأمور يا يك جاسوس و خبرچين، فورى به طور غير رسمى تلاش مى كنند تا او را در خدمت خود بگيرند و از او به عنوان عنصرى دو جانبه بهره ببرند


بده بستان هاى امنيتى سازمان ها در سطح جهانى و همكارى احزاب سياسى با سازمان جاسوسى الله


يك انديشمند آريائى گفته است كه در معاملات بزرگ و پيروزى هاى استراتژيك قربانى كردن «خرده ها» از بهترين راهكارها است.

بدين رو در راستاى همكارى هاى اطلاعاتى كشورهاى جهان چه آنان كه علناً روابط ديپلماسى دوستانه دارند و چه آنها كه در جنگ ها و درگيرى ها و دشمنى هاى تبليغاتى، اقتصادى و سياسى غرق هستند احياناً همكارى هاى امنيتى اطلاعاتى بزرگى پديد مى آيد كه شامل ترور افراد و شخصيت ها و آغاز جنگ هاى فيزيكى و غيره مى شود.
وجود جناح هاى مختلف سياسى در اكثر كشورها موجب مى شود تا كشورهاى دوست و يا دشمن براى پيروزى نيروهائى كه خودخواهان قدرت گيرى آنها هستند به طور علنى و يا پنهان تلاش كنند و اين تلاش ها به گونه اى خواهد بود كه عقل ها و ذهن هاى كوته بين هرگز به عمق آن راه نمى يابد.
مثلاً آنگاه كه فرانسوا ميتران و هاشمى رفسنجانى برنامه ريزى ملاقاتشان تمام شده است. به ناگاه دكتر شاپور بختيار در حومه پاريس ترور مى شود زيرا كه در اكثر كشورهاى جهان از جمله ايران، فرانسه و انگليس شايد هم آمريكا ارگان هائى از اقتصاد و سياست خود را در خطر درازمدت مى يابند (با اين ديدار و ملاقات) لذا پس از ترور شاپور بختيار ديگر بار درگيرى هاى رسانه اى ميان ايران تروريست پرور و ديگر كشورهاى جهان دنبال مى شود. ولى نفس ترور بختيار به جمهورى اسلامى نيز يارى مى رساند زيرا يكى از دشمنان ديرين نظام از ميان برداشته مى شود و.....
ترور كوروش آريامنش آنگاه كه در ساعت ۱۳ سه شنبه در پاريس علنى مى شود و انتخاباتى در يكى از كشورها در شرف تكوين است به ناگاه به محض پخش خبر ترور، كانديداى جناح راست كه ۲۵ درصد از كانديداى جناح چپ عقب تر بود بالا آمده و در نهايت در انتخابات پيروز مى شود. زيرا در جهان ديگر بار تبليغ مى شود به تروريست و خشن بودن نظام اسلامى و ترس از رژيم آن، مردم را متوجه نيروهاى راست مى كند.
اين ترور اگر از نظر روانى در افكار مردمى به دور از سرزمين ايران تأثير مى گذارد و جناحى كه به قدرت مى رسد شادمان مى شود، جمهورى اسلامى هم يكى از مبارزان بزرگ ضد تفكر اسلام سياسى را از ميان برداشته مى يابد. لذا در بازى ها و بده بستان هاى سياسى، اطلاعاتى و امنيتى جهان انسان حتى اگر نخست وزير سابق و يا وزير و يا انديشمندى توانا باشد هيچ به حساب مى آيد و در جهت كسب امتيازهاى بالاتر قربانى كردن اين افراد بسان آب خوردن است. به ويژه اين كه اين بده بستان ها در ميان سرويس هاى امنيتى اطلاعاتى پديد مى آيد كه در ظاهر با هم دشمن و درگير هستند و مثلاً عبدالله عجلان بدون پشتيبانى سرويس هاى اطلاعاتى غير ترك نمى تواند بازداشت شود. دو نمونه ديگر مهم اين سيستم و نوع و متد عملكرد را آسان تر مى كند.
فرانسوا ميتران رهبر نيروهاى چپ فرانسه هنگامى كه رئيس جمهور شد، به محض قدرت گيرى براى تضعيف كليت نيروهاى راست فرانسه، جبهه ملى اين كشور به رهبرى ژان مارى لوپن را كه از دشمنان سرسخت چپ ها به ويژه شخص فرانسوا ميتران بود در رسانه هاى كشور بزرگ كرده و ميدان سياسى را براى اين حزب نژادپرست كاملاً باز كرد به گونه اى كه اين حزب توانست نمايندگانى در پارلمان و شهردارانى در شهرها براى خود دست و پا كند و به بالاى ده درصد آراء فرانسوى ها برسد. اينها همه براى اين بود تا رقيب اصلى چپ ها كه نيروهاى راست سنتى بودند را منشعب و تضعيف كند. عمليات كاملاً پيروزمندانه بود زيرا فرانسوا ميتران ۱۴ سال بر اريكه قدرت فرانسه تكيه زد و توانست نقش هاى مهمى در تغييرات جهان نيز پديد بياورد و از شيلى تا شوروى و از آفريقاى جنوبى تا فلسطين و چكسلواكى و حتى پرتغال تحولات بنيادين سياسى به وجود بياورد.

مثال ديگر بده بستان هاى در ميان رقبا و دشمنان به سال گذشته مربوط مى شود آنگاه كه نيكولا سركوزى به همراه رهبر حزب رقيب خود (سوسياليست ها) به لبنان سفر مى كرد در داخل هواپيما پرده از رازى بزرگ براى فرانسوا هلند بالا زد و به او گفت: آيا به خاطر داريد كه رهبر سابق شما فرانسوا ميتران جبهه ملى را عليه ماها رشد داد و فعال كرد؟ امروز نيز ما پستچى سياستمدار را كه نامزد رياست جمهورى هم بوده است با افكار راديكال و انقلابى و فراتر از ماركسيستى (اولويه بوزانسون) داريم بزرگ مى كنيم تا خار چشم شما باشد.

هر چند اولويه بوزانسون از دشمنان سرسخت نيكولاسركوزى است اما رسانه ها كارت سفيد را دريافت كرده اند براى بزرگ كردن اين جوان پستچى در جهت تضعيف احزاب چپ.
جهان سياست و اطلاعات و امنيت و جاسوسى و ضدجاسوسى از اين بازى ها در سراسر جهان بسيار دارد.
جريان سعيد امامى و ترورهاى زنجيره اى در ايران و بازداشت و قتل سعيد و اعتراف وزرارت اطلاعات جمهورى اسلامى به ترور شهروندان خويش نيز دقيقاً در راستاى همين بده بستان هاى جهانى بود به گونه اى كه هر چند رهبر جمهورى اسلامى كه به اصطلاح رهبر نظام است و حرف اول و آخر نظام را مى زند، رسماً اعلام كرد كه ترورها توسط سرويس هاى امنيتى غير ايرانى فرماندهى شده است. اما هيچكس از بازداشت شدگان به عنوان جاسوس بيگانه بازداشت نشدند و همگى نيز پس از بازداشت و محاكمه سطحى آزاد شدند. با اين كه به قتل ها اعتراف كردند. اين نوع جريانات و عمليات نه فقط نفوذ نيروهاى جاسوسى و ضدجاسوسى در درون يكديگر بلكه نوعى مراودات و بده بستان هاى دفاتر مختلف اطلاعاتى هر سازمان با سازمان هاى ديگر است كه رهبران و رئيس جمهورها و نخست وزيران نيز از چگونگى و نوع بده بستان ها بى خبرند.

جنگ سرد جهان به نفع كيست و چه بازيهای اطلاعاتی در آن جاری است ؟

جنگ سرد ميان شرق و غرب و به گفته اى ميان روسيه و هم پيمانانش و آمريكا و اروپا از سر گرفته شد.
جدا از جنگ شيعه و سنى و وهابى كه در سطح گسترده جهان ميان عربستان سعودى و جمهورى اسلامى ايران داير است، اين جنگ شرق و غرب كه با مسئله گرجستان علنى شد، نقش تعيين كننده اى در تقسيم كلى جهان به دو قطب دارد كه بدون شك چين با درصدى بالاتر در ميان روسيه و آمريكا در حال جولان خواهد بود.
به جز روسيه، تنها كشورى كه از اين جنگ سرد در درازمدت بهره خواهد برد، جمهورى اسلامى ايران است. به ويژه اين كه مداخله روسيه در گرجستان تقريباً به نفع ملاها و حكومت اسلامى بود.
چنانكه در خبرها آمده بود روس ها اعلام كردند كه در پى حمله به گرجستان به اسنادى دست يافته اند كه حاكى از حمله اسرائيل به ايران از طريق گرجستان بوده است و نيز گرجستان تبديل شده بود به يك پايگاه نظامى غرب به ويژه اسرائيل، بسان لبنان كه پايگاهى است براى ايران اسلامى و روسيه.
مسئله ايالات جنوبى گرجستان و قفقاز و حتى خود گرجستان ارتباط تنگاتنگى با ايران دارد كه جمهورى اسلامى از روزهاى نخست انقلاب نه تنها در ديگر كشورهاى اسلامى در آسيا و آفريقا و.... نفوذ كرد كه در كشورهاى اتحادجماهير شوروى سابق نيز نقش حساس و قابل توجهى داشته و دارد و با درآمد ميليارد دلارى نفت در سال، ملاها توانسته اند نه تنها در اين كشورهاى كوچك نفوذ كنند كه در انتخابات كشورهاى مقتدر نيز نقش هاى مهمى را ايفا نموده اند. لذا امروزه ايالت هاى قفقاز و گرجستان و ديگر مناطقى كه سابقه ديرينى با ايران و زبان و فرهنگ پارسى دارند و سابقه چند صد ساله اسلامى آنها موجب گرديده است تا جمهورى اسلامى در كنار استعمار نوين و پنزو دلار جهانى در يك سوى معادلات و اسرائيل و هم پيمانانش در سوى ديگر معادلات قرار بگيرند. پس از امتحان و تجربه سلاح هاى روسيه در جنگ لبنان و حمله روسيه به گرجستان بايد ديد كه در كجا و در چه شرايطى يكبار ديگر تجربه نظامى قدرت ها ظهور خواهد كرد.

روياروئى اسلام شيعى با اسلام وهابى

 تا كجا خواهد رفت؟

سال ها از اعلام نظم نوين جهانى توسط آمريكا مى گذرد. اقتصاد جهانى كه پيوند محكمى با نظم نوين جهانى دارد امروزه تمامى سرزمين هاى كره خاكى را در برگرفته است. به گونه اى كه تلفن هاى موبايل مثل نقل و نبات در آفريقائى كه در اكثر روستاهايش برق موجود نيست فعال است و كمپانى هاى فروشنده ژنراتورهاى برق را براى شارژ تلفن ها در اختيار مردم گذاشته اند.
به ويژه پس از فروپاشى ديوار كمونيسم جهانى و تكه تكه كردن اتحاد جماهير شوروى اقتصاد جهانى توانست مسكو و پكن و همه جاى جهان را با مكدونالد و پپسى و كوكا و هالى برتون براى خدمت به پترو دلار فتح كند.
اسلام سياسى كه توسط پتروشفسكى ها پس از استقرار كمونيسم در روسيه وسيله اى براى سوسياليسم معرفى نمودن اين دين شده بود و ماركسيست ها در كوچه و پس كوچه هاى تاريخ اسلام در جستجو بودند تا خانه اى و خرابه اى و جنازه اى را پيدا كنند و مردم گراو كمونيسم بنامند تا بتوانند چپ و سوسياليست و ماركسيست را به هزار و يك نام در كشورهاى اسلامى فعال كنند. همان اندازه در خدمت سرمايه دارى جهانى نيز قرار گرفت و آمريكا هم خيلى زود به اهميت سياسى نمودن اسلام پى برد و از آن براى سقوط كمونيسم بهره بهينه برد و استقرار جمهورى هاى اسلامى را پشتيبانى كرد. اما هرگز گمان نمى كرد كه نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى رقيب سرسختى بنام اسلام سياسى خواهد داشت.
اسلام سياسى كه از ايران و با دكتر شريعتى و خمينى آغاز شد امروزه با اسلام سياسى وهابى كه حامى سرسخت كليت اهل تسنن هم مى باشد در رقابتى خشن و خونين در لبنان و افغانستان، عراق، پاكستان و آفريقا سرگرم نبردى هستند كه غرب و اسرائيل را نيز با خود به آن كشانيده اند و هر دو اسلام سياسى سعودى و ايرانى در پيوند محكمى با نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى هستند كه ميلياردها دلار درآمد نفتى به آنها كمك مى كند تا در معادلات جهانى نقش فعالى داشته باشند.
روسيه كه پس از سقوط كمونيسم در حال لاس زنى با غرب و به ويژه آمريكا بود در پى انتخاب «ديميترى» به خود آمده و با برنامه ريزى هاى اسلام سياسى شيعى و درگيرى هاى لبنان و پس از دو سال در گرجستان و... روياروئى علنى شرق و غرب به ميدان سياسى جهان بازگشت.
نزديكى هاى اسلام سياسى شيعى با روسيه و چپ هاى آمريكاى لاتين و احساس خطر آمريكا موجب شد تا به محض بازگشت رئيس جمهور بوليوى از تهران، تظاهرات و اعتراضات مردمى عليه وى فعال شود پس از شروع جنگ سرد و دو قطبى شدن علنى جهان در پى مسئله گرجستان، درگيرى هاى آمريكاى لاتين نيز هيزم بيار اين معركه شد.
پس از درگيرى هفته گذشته بوليوى با آمريكا، چاوز كه در حال سخنرانى خشنى عليه آمريكا بود به ساعتش نگاه كرد و گفت: الان ساعت هفت و پانزده دقيقه است و من ۷۲ ساعت به سفير آمريكا وقت مى دهم تا سرزمين ما را ترك كند و با فحاشى به آمريكا و كثافت خواندن آنها اعلام كرد كه تا هنگامى كه در آمريكا سياستمداران عاقلى سركار نباشند با آنها روابطى نخواهد داشت و به عنوان يكى از بزرگترين تأمين كنندگان نفت آمريكا، چاوز تهديد كرد كه شيرهاى نفت را خواهد بست.
بدون شك اين تنش ها همزمان كه به نفع تبليغات «اوباما» خواهد بود جمهورى اسلامى ايران نيز بهترين بهره را از آن خواهد برد.
در مذاكرات و معاملات و تهديدات جهانى و ديگر بازى هاى سياسى رايج در جهان سياست كه هر چند برخوردار از نوعى رقابت و درگيرى و جنگ و گريز هستند، اما در پايان امر در معادلات و معاملات، اقتصاد جهانى و نظم نوين جهانى خواهد بود كه حرف آخر را خواهد زد. سال ها از اعلام نظم نوين جهانى توسط آمريكا مى گذرد. اقتصاد جهانى كه پيوند محكمى با نظم نوين جهانى دارد امروزه تمامى سرزمين هاى كره خاكى را در برگرفته است. به گونه اى كه تلفن هاى موبايل مثل نقل و نبات در آفريقائى كه در اكثر روستاهايش برق موجود نيست فعال است و كمپانى هاى فروشنده ژنراتورهاى برق را براى شارژ تلفن ها در اختيار مردم گذاشته اند.
به ويژه پس از فروپاشى ديوار كمونيسم جهانى و تكه تكه كردن اتحاد جماهير شوروى اقتصاد جهانى توانست مسكو و پكن و همه جاى جهان را با مكدونالد و پپسى و كوكا و هالى برتون براى خدمت به پترو دلار فتح كند.
اسلام سياسى كه توسط پتروشفسكى ها پس از استقرار كمونيسم در روسيه وسيله اى براى سوسياليسم معرفى نمودن اين دين شده بود و ماركسيست ها در كوچه و پس كوچه هاى تاريخ اسلام در جستجو بودند تا خانه اى و خرابه اى و جنازه اى را پيدا كنند و مردم گراو كمونيسم بنامند تا بتوانند چپ و سوسياليست و ماركسيست را به هزار و يك نام در كشورهاى اسلامى فعال كنند. همان اندازه در خدمت سرمايه دارى جهانى نيز قرار گرفت و آمريكا هم خيلى زود به اهميت سياسى نمودن اسلام پى برد و از آن براى سقوط كمونيسم بهره بهينه برد و استقرار جمهورى هاى اسلامى را پشتيبانى كرد. اما هرگز گمان نمى كرد كه نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى رقيب سرسختى بنام اسلام سياسى خواهد داشت.
اسلام سياسى كه از ايران و با دكتر شريعتى و خمينى آغاز شد امروزه با اسلام سياسى وهابى كه حامى سرسخت كليت اهل تسنن هم مى باشد در رقابتى خشن و خونين در لبنان و افغانستان، عراق، پاكستان و آفريقا سرگرم نبردى هستند كه غرب و اسرائيل را نيز با خود به آن كشانيده اند و هر دو اسلام سياسى سعودى و ايرانى در پيوند محكمى با نظم نوين جهانى و اقتصاد جهانى هستند كه ميلياردها دلار درآمد نفتى به آنها كمك مى كند تا در معادلات جهانى نقش فعالى داشته باشند.
روسيه كه پس از سقوط كمونيسم در حال لاس زنى با غرب و به ويژه آمريكا بود در پى انتخاب «ديميترى» به خود آمده و با برنامه ريزى هاى اسلام سياسى شيعى و درگيرى هاى لبنان و پس از دو سال در گرجستان و... روياروئى علنى شرق و غرب به ميدان سياسى جهان بازگشت.
نزديكى هاى اسلام سياسى شيعى با روسيه و چپ هاى آمريكاى لاتين و احساس خطر آمريكا موجب شد تا به محض بازگشت رئيس جمهور بوليوى از تهران، تظاهرات و اعتراضات مردمى عليه وى فعال شود پس از شروع جنگ سرد و دو قطبى شدن علنى جهان در پى مسئله گرجستان، درگيرى هاى آمريكاى لاتين نيز هيزم بيار اين معركه شد.
پس از درگيرى هفته گذشته بوليوى با آمريكا، چاوز كه در حال سخنرانى خشنى عليه آمريكا بود به ساعتش نگاه كرد و گفت: الان ساعت هفت و پانزده دقيقه است و من ۷۲ ساعت به سفير آمريكا وقت مى دهم تا سرزمين ما را ترك كند و با فحاشى به آمريكا و كثافت خواندن آنها اعلام كرد كه تا هنگامى كه در آمريكا سياستمداران عاقلى سركار نباشند با آنها روابطى نخواهد داشت و به عنوان يكى از بزرگترين تأمين كنندگان نفت آمريكا، چاوز تهديد كرد كه شيرهاى نفت را خواهد بست.
بدون شك اين تنش ها همزمان كه به نفع تبليغات «اوباما» خواهد بود جمهورى اسلامى ايران نيز بهترين بهره را از آن خواهد برد.
در مذاكرات و معاملات و تهديدات جهانى و ديگر بازى هاى سياسى رايج در جهان سياست كه هر چند برخوردار از نوعى رقابت و درگيرى و جنگ و گريز هستند، اما در پايان امر در معادلات و معاملات، اقتصاد جهانى و نظم نوين جهانى خواهد بود كه حرف آخر را خواهد زد.


درآمد چند ميليارد دلارى نفت موجب شده است تا سازمان جاسوسى الله به رهبرى فقهاى شيعى در اكثر ارگان هاى قدرت، سياست، اقتصاد، تربيت و امنيت جهان نفوذ كنند. آموزش يافتگان دانشگاه هاى سپاه اينك در اكثر كشورهاى جهان به عنوان استاد دانشگاه نه تنها سرگرم تدريس جوانان هستند كه در رسانه هاى محلى و يا ملى و خصوصى نيز نفوذ كرده اند و به عنوان پژوهشگر، نويسنده، متخصص و غيره لابى جهانى سازمان جاسوسى الله را مزين كرده اند.
اين گروه هاى مقتدر لابى و لابى سازى جهانى براى سازمان جاسوسى الله كه شكل يافته و آموزش يافته تجربه ها و دانش هاى كليه سازمان هاى اطلاعاتى جهان بود، امتياز ديگرى هم داشتند و دارند و آن اين كه از تمامى احزاب و گروه ها و سازمان هاى سياسى مقتدر معاصر ايران نيز بهره برده اند يعنى سازمان جاسوسى الله از اعضاء و هواداران اكثر جريان ها و احزاب سياسى ايران كه هر يك به بخشى از قدرت هاى جهانى نيز وابسته بودند بهره گرفته و اين بهره گيرى يكى ديگر از رموز موفقيت و قدرت گيرى بزرگ نظام اسلامى و سرويس هاى جاسوسى الله بوده است.
*جبهه ملى از ماه ها پيش از انقلاب توسط كريم سنجابى به خمينى و انقلاب پيوست و پس از انقلاب نيز با دولت موقت همراه و كل جبهه تحت كنترل نظام بود.
*نهضت آزادى ايران نيز قويتر از جبهه ملى از پايوران و پايه گذاران انقلاب و نظام اسلامى و سازمان جاسوسى الله بود كه رهبر آن مهندس بازرگان نخست وزير نظام شده و تا لحظات پايانى زندگى از ريشه و جوهر و ريشه انقلاب اسلامى پشتيبانى كرده و پس از او نيز دكتر ابراهيم يزدى كه رهبرى اين حزب را به عهده گرفت تا به امروز از جريانات درون رژيم و سرويس هاى الله در ايران بوده است كه هر از چندى براى انجام مأموريت هائى به آمريكا نيز فرستاده مى شود.
حزب زحمتكشان و رنجبران ايران نيز در پى همكارى هاى ميلياردى ايران اسلامى با چين از يادها رفت و افرادى چون بهزاد نبوى جاى آنها را گرفت.

سه گروه فرقان، رزمندگان پيشگام و ارشاد تنها جريان هائى بودند كه در خدمت نظام اسلامى قرار نگرفتند و رهبر جاما دكتر سامى نيز كه جزو آشتى ناپذيران بود ترور شد.
حزب توده را كه يكى از قدرتمندترين احزاب تاريخ ايران و منطقه و حتى مى توان جهان ناميد از همان روزهاى نخست انقلاب در آغوش گرم سياسى، امنيتى نظام جمهورى اسلامى قرار گرفت و رهبران درجه اول سياسى ايدئولوژيكى آن چون كيانورى و احسان طبرى و.... علناً در خدمت نظام اسلامى قرار گرفته و كليت حزب تبديل به سپاه امام زمان و ولى فقيه شد.
احزاب ديگر چپ به ويژه چريك هاى فدائى خلق با انشعابات رنگارنگ خود هر چند اقليتى را در ضديت با نظام نگاه داشت اما اكثريت چريك هاى فدائى خلق و ديگر چپ ها نيز به جرگه و ايدئولوگ ها و پايوران و مسئولان پايدارى نظام اسلامى و... پيوستند.
سازمان مجاهدين خلق ايران از ديگر سازمان هاى مقتدر نظامى ايدئولوژيكى ايران بود كه پس از ضربه مهلك ۱۳۶۰ و آغاز جنگ هاى خيابانى افراد بسيارى (بيش از يكصد هزار نفر) اعدام شده و به قتل رسيدند. اما تعداد بسيارى از اعضاى سازمان پس از دستگيرى سال ۶۰ زير فشارها و شكنجه ها نتوانستند پايدار و مقاوم بمانند و خيلى زود به جمع همكاران سازمان اطلاعات و امنيت الله پيوستند و در همان سال ۱۳۶۰ كه من مخفى در تهران زندگى مى كردم شاهد قربانى شدن افراد و اعضاى بسيارى از سازمان مجاهدين خلق بودم كه توسط بازداشت شدگان مجاهدين و بعداً آزاد شده، لو رفته و بازداشت شده و اعدام شدند.
يعنى تعدادى از اعضاى فعال سازمان كه حتى سر تيم و مسئول بودند پس از چند روز و يا هفته از زندان آزاد شده و تله دستگيرى و بازداشت ديگرانى شدند كه همچنان به سازمان باور داشتند. مريم صدرالاشراف، على زائريان، محمود كدشالى، عصمت شريعتى و حتى موسى خيابانى و اشرف ربيعى و بى شماران ديگر در همين تله ها افتاده و نابود شدند.
در همان سال ۶۰ با برخى از همين افراد من در پيوند بودم و به آنها تأكيد مى كردم كه بر سر قرارهاى جديد حاضر نشوند و با كسانى كه به تازگى از زندان آزاد شده اند پيوند و تماس برقرار نكنند. اما عشق و شور انقلابى و روحيه عدالتخواهى و نبرد آنها موجب شد تا خود را به توابين و مأمورين جديد وصل كنند و همين وصل شدن ها صدها و هزاران قربانى را در شهرهاى مختلف برجاى گذاشت.

جمع بى شمار همين توابين سال ۶۰ و سال هاى بعد كه به سازمان جاسوسى الله پيوستند و حتى كسانى كه در فروغ جاودان و غيره مشاركت داشتند نه تنها از زندان آزاد شده كه به مأموريت هاى خارج از كشور فرستاده شدند، نقش مهمى در اقتدار و بقاى رژيم داشتند. يكى از اهداف اصلى و جدى سازمان جاسوسى الله طى اين سى سال تلاش در جهت عدم شكل گيرى احزاب و يا سازمان هاى دموكراتيك و مردمسالار و غير وابسته بوده است. به گونه اى كه با تبليغات منفى در ضديت با تشكيلات، برنامه و رهبرى و غيره همه توده مردم و حتى روشنفكران و فعالان سياسى را «منفرد كار» كرده است و اگر چند نفر انگشت شمار براى تشكيل يك حزب و يا سازمان جدى دور هم جمع شوند در يك چشم بهم زدن همه آن افراد با هم دشمن شده و جلسه دوم شكل نگرفته يا از هم جدا مى شوند و يا هر كس يك حزب و گروه براى خود برپا مى كند خصوصاً كه اين روزها با يك وبلاگ يا يك ساعت برنامه راديو و تلويزيونى احزاب و جنبش هائى پديد مى آيد. با هزار و يك نام پر رنگ و يا كمرنگ و هر يك به صف سرگرم كنندگان مردم بيچاره مى پيوندند. تلاش هاى جدى و سازمان يافته تشكيلات جاسوسى الله با هزار و يك شيوه و متد سعى كرده است تا هر حركت و جنبش و فرد و شخصيتى را وابسته به خود نشان بدهد و به گفته آن استاد فرهيخته، تا كسى در زمينه اى كمى فعال و پر كار و پر تلاش و جستجوگر باشد قدرى آرام و در گوشى يا بلند و با گوشى و يا با اشاره به يكديگر مى فهماندند كه طرف وابسته است. در صورتى كه اگر هم مطمئن و آگاه به وابسته بودن كسى باشيم به هيچ عنوان نبايد در جهت جنگ و جو روانى رژيم عمل كنيم و بر سپاه و لشكر روانى او بيفزايم بلكه بايد بسان سازمان هاى اطلاعاتى بيگانه عمل كنيم و از طرف بهره ببريم. سازمان هاى امنيتى جهان به محض شناسائى يك مأمور يا يك جاسوس و خبرچين، فورى به طور غير رسمى تلاش مى كنند تا او را در خدمت خود بگيرند و از او به عنوان عنصرى دو جانبه بهره ببرند
 
 از کتاب سازمان جاسوسی الله نوشته سیاوش اوستا

David ABBASI Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Spécialiste du Monde Musulman 
Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise . David ABBASI, est aussi Président de l’institut Awesta, PersianCnn , Zoroastriens du Monde 
Rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot «Islam Politique» depuis 1980 … 

David ABBASI  Écrivain, Historien Franco-Perse (Son Nom en Persane Siyavash AWESTA) سیاوش اوستا     

Envoyez vos invitations pour interventions radio télévisée ou conférences ou colloques: david@abbasi.fr

La chaine international de la télévision Alarabya a déjà diffuser un repartage  de 1 heur sur David ABBASI, a annoncer que Plusieurs menace et complot contre David ABBASI écrivain Laïc a été joué . Mr David ABBASI depuis 35 ans grâce a ses écrits et ses émission radio télévise en Français et en Persane a éclairer le monde et a obtenue plusieurs encouragements de la parte de 4 Président de la république français, et beaucoup distinctions …David ABBASI est inventeur de mot islam politique et c'est lui qui a écrit et proposer l'Islam de France    Regardez les dernières émission télévisé de Mr David ABBASI

Tel: 00 331 45 63 02 63 + 336 87 81 61 44 -Adresse: David Abbasi 66 CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil