vendredi 7 novembre 2014

پیش درآمد تیمسار حسن منیعی به کتاب آیین اوستا نوشته سیاوش اوستا

پیش در آمد سپهبد حسن منیعی به کتاب آیین اوستا

آئين اوستا تنها رهنما
سپهبد حسن منيعي
(معاون وزارت جنگ)

      نميتوان از سياوش اوستا و تازه‌ترين كتاب او آئين اوستا سخن گفت بدون اينكه از خود او و انديشه و نوپردازيهاي او بحثي را به ميان نياوريم خصوصاً آنجا كه از ريشه خردگرائي سخن ميگويد:
     
اوستا نخستين انديشه خردگرا
      در ميان انديشه‌ها و فلسفه‌هائي كه همواره در طول تاريخ ذهن بشر را بخود مشغول داشته است، انديشه بسيار قديمي كه عمر آن به فراتر از هفت هزار سال پيش ميرسد به راستي توانسته است چندگانگي انسان را ، چگونگي و جود ذهني و عيني آفرينش ، خلاقيت ، ايستائي ، فلسفه هستي و آفرينش را بگونه خردگرا تشريح كند و انديشه راهنما و بنياني باشد براي تمامي تفكرات و اديان و فلسفه‌ها‌ئي كه پس از او آمده است.
      اين انديشه ، «آئين اوستا» بوده است كه در روزگاران كهن در دلها و اذهان مردم نهفته بود و در زمان زرتشت حكيم بر يكصد و بيست پوشينه نوشته شده بوده ....

اوستا ريشه اديان جهاني

      فلسفه بودا و ديگر تفكرات چيني و ژاپني برخاسته از بدين انديشه است و ديگر اديان نيز باندازه و به نحوي برگرفته‌ائي از اين انديشه كهن را دارا هستند.
      اين انديشه را در هزاره‌هاي پيشين «ميترا و مهر» ناميده‌اند كه پس از آن در قالب زرتشتي چهره مدرن و جهاني به خود گرفته است.
      شايسته يادآوريست كه بودا، شاهزادة ايراني بود كه تاج و تخت و پادشاهي را رها نموده و تلاش ميكند بازگشت به خويشتن، ميترائي زرتشتي به نمايد. با نوپردازي در شيوة عملي.
      آئين ميترا تا سدة دوم و سوم پيدايش مسيحيت در سراسر اروپا فراگير بوده و آئين يگانة براي بخش بزرگي از بشريت بشمار ميامده و معابد بسياري در ايتاليا، آلمان، انگلستان، اسپانيا و فرانسه بنام ميترا ساخته شده بود. اما در پي ظهور مسيحيت در غرب به فراموشي سپرده شد اينك بخشي ديگر از اقتباس ديگر از اوستا را شرح ميدهيم.اوستا در آئين عيسوي
      آريائيان از هفت هزار سال پيش آغاز زمستان را با عنوان بلندترين شب و «زادروز ميترا» جشن ميگرفته‌اند و آنرا شب يلدا مي‌ناميدند همين جشن با چند روز جابجائي در بيست و پنجم دسامبر بعنوان زاد روز زايش مسيح از چند سده پس از زايش مسيح جشن گرفته ميشود و جشن عيد پاك مسيحي واصل ميترائي آن ، سيزدهمين روز از بهار است و ميتراگرايان از آغاز بهار بمدت دوازده روز جشن ميگرفتند و روز سيزده بدر را در خارج از خانه‌ها به درمان طبيعت و فضاي سبز ميرفته‌اند.

برگرفته از صفحات 75 تا 77 كتاب سياوش اوستا

ايران سرزمين زرتشت و شاهان بزرگ
تاريخچه
فر و شكوه ايران باستان

      در طول ده قرن فاتحان تاريخي و دنياي باستان را بنا نهاده‌اند، شاهنشاهي بسيار گسترده در دنياي كهن با اشرافيت جنگجويانه و فلسفة بسيار نوراني و روشن« سوزان مانند آتش» همه اين كارهاي بزرگ و تاريخي بوسيله عده محدودي انسانهاي شجاع وبا تدبير آغاز ميشود!!
      مرور زمان ملتها و فرهنگ‌هاي آنان را كهنه و فرسوده ميكند، از معماري هاي چشمگير و بناهاي شگفت‌آور جز ويراني و خاكستر چيزي باقي نميگذارد، اما همواره «انسانها، يادگارهاي گذشتگاني را كه با جرأت و جسارت مبارزه نموده و با فهم و تدبير زيسته‌اند در سينه خود نگهميدارند
      ايرانيان با اين نسلهاي ممتاز مورد عنايت خدايان تعلق دارند، در طول زمان آنان شعله‌هاي فروزان قدرت «انسانهاي برتر» را ادامه ميدهند.
      شت زرتش، كوروش و داريوش استادان روحاني هستند كه دين جاويداني را پيروي كرده‌اند و شاهنشاهي ايران باستان حكمفرمايان اولين شاهنشاهي بزرگ جهان ميباشند.
      آنان از تيره اشرافي قدرت رسيده اند و مردان استثنائي هستند كه فكر و روح و تمدن جهان باستان را شعله ور ميسازند، و دور دنياي آن روز و نظير و مانندي ندارند. آنان آثار تاريخي بزرگي نظير ستونهاي «پرسپوليس» را بنا مينمايند خزائن پر از زرناب دارند، آنها در رفتن بكار بردن شمشير و در عين حال «كاشت و برداشت فرآورده‌هاي كشاورزي » و استخراج معادن فيروزه و مس و آهن و نقره و ... مهارت دارند».
      ايرانيان باستان، پرچمداران آزادي و فرهنگ و پيامبران رهائي درستكاري بوده‌اند آنان گسترش نيكي و ارجمندي و راستي و تازه نمودن زندگاني مردمان را به بكار بستن سه دستور بسيار ساده «انديشه و گفتار و كردار نيك» به آريائيان آموختند.
      پيام اين «پيامبر بزرگ» در سرودهاي مقدس «گاتها» به جهان امروز رسيده است. بر اساس آموزشهاي «زرتشت» بهترين خواست «اهورامزدا» گسترش نيكي است تا هر كس نخست در راه افزايندگي و آباداني و نوكردن و بهبود بخشيدن به زندگاني مردمان گام بردارد و ريشه‌هاي پليدي و تباهي و ويرانگري را نابود كند

پاسارگاد اردوگاه ايرانيان

      علت انتخاب اين محل واقع شدن آن در استان پارس، ملقب كشور ايران و مهد نسل او يعني اقوام آرين ميباشد و بدليل اين سوابق تاريخي براي بناي پايتخت سنتي شاهنشاهي هخامنشي «در تخت جمشيد» محل مناسبي است، پرسپوليس به فرمان كوروش كبير روي سطح وسيع سنگي يك سكوي بزرگي به طول 500 متر و عرض 300 متر احداث گرديده است به قول باستانش اساس معروف فرانسوي در ربرت بولانژه مثل اينكه بوسيله ارتشي از پهلوانان افسانه‌ مانند «هركول» يا رستم‌ها» با تراشيدن صخره سنگي عظيمي تالار بسيار جالب و گستردة بنام «تالار آپادانا» را براي برگذاري هزاران نفر مدعوين جشنهاي نوروزي برپا كرده‌اند. كاري كه قبل از او هيچيك از پادشاهان اشور و بابل و فراعنة مصر، نتوانستند نظير آنرا با تراشيدن بدنه كوهي انجام دهند اكنون نيز پس از گذشت 25 قرن «ديدن» يكصد و يازده پله‌هاي سنگي چهار طرفة » كه مزين به نقش كنده شدة سربازان«گارد جاويدان» و براي رفت و برگشت سواره نظام گارد جاويدان ميباشد، قلب بينندگان را به طپش مياورد.
      پژوهشگر و مورخ معروف «رمان گيرشمن» مينويسد: «هنر هخامنشي درخشندگي اخلاقي و رفتار انساني ايرانيان است» زيرا در مراسم عيد نوروز به نمايندگان بيست و هشت ملت از سراسر امپراطوري شاهنشاهي هر دسته با لباس و كلاه و ارايش ويژه خود و بايد هدايا و محصولات ويژة سرزمين‌هاي مربوطه، در مهماني بزرگ شاهانه حضور مي‌يابند و به شاه شاهان و ملت ايران اداي احترام و ابراز وفاداري مينمايند»
      اين ملتها همگي خود را در تاسيس اين شاهنشاهي گسترده شريك و سهيم ميشمارند بنابراين هنر هخامنشي نشانگر وحدت و صميمت و احساس مسئوليت اخلاقي پادشاهان بزرگ  اين سلسله در مقابل ملتهاي تابعه خودميباشد.
      «هنر و درخشندگي اخلاق هخامنشي ايجاد راهها و پلهاي ارتباطي بين خاور و باختر به رهبري ايران است» - دل مشغولي شاهان هخامنشي، خدايان يا مردگان نبودند بلكه آنان با «نحوه تفكر نوين و پيشرفتة خود، بيشتر به آسايش و رفاه حال زندگاني مي پرداختند

سياوش اوستا در مردادماه سال 6979 آريايي ميترايي در دامان بانو زهرا ميرزايي و در آغوش عباس عباسي در محل نوغان مشهد چشم به جهان گشوده است.
 در 16 سالگي رئيس سازمان دانش آموزان حزب مردم به دبير كلي ناصر عامري بوده است.
 در 17 سالگي نخستين كتابش «مسخره‌هاي شهر ما» منتشر شده است.
 وي شاگرد (تاريخ و فلسفه) استاد محمدتقي شريعتي و شيخ علي تهراني و در دو سال   نخـست انقلاب ، مشاور اين دو در امـور سيـاسـي بـوده اسـت ...    وي در 24 سـالگي  مجـبور به تـرك ميـهن ميشود و مدتي در لبنان و سوريه تحصيل نموده و پس از آن مقيـم پاريس ميشود.                                                                           
وي در فرانسه پايه‌گذار خدمات تبليغات با كامپيوتر و كافي‌نت مي‌باشد.
    شخصيتهاي فرانسوي بسياري نيز از سناتور، وزير و غيره ميهمان برنامه‌هاي راديويي سياوش اوستا بوده‌اند: سناتور هانري كاياوه پدر خردگرايي فرانسه، ژنرال هانري پاريس مشاور رئيس جمهوري فرانسه، پير ماريون رئيس سازمان اطلاعات و ضد جاسوسي فرانسه، فرانسواز اوستاليه وزير آموزش و پرورش فرانسه، رولان دوما وزير امور خارجه فرانسه، دانيل ژلن هنر پيشه، ژوزه بووه رئيس سنديكاي كشاورزان فرانسه و ...
در چندين مرحله سياوش اوستا زير پوشش حفاظتی نيروهای ويژه فرانسوی بوده است که بين سه تا چهار افسر کماندو با يک اتوموبيل ضدگلوله در اختيار وی بوده است.
اما هر بار سياوش اوستا از رهبران فرانسوی خواسته است تا بجای محافظ گماردن برای آزادگان از تروريستها بخواهند تا عملياتشان را در غرب متوقف کنند تا اينکه در سال ۱۹۹۷ در پی پيشنهاد سياوش اوستا به رهبران اروپا دولت محمد خاتمی با امضای پيمان نامه ها ئی متعهد شد تا از ورود تروريستها به غرب جلوگيری کند و در پی افشا گريهای ريشه ای سياوش اوستا حتی رئيس جمهور ايران تا آنجا پيش رفت که رسما اعلام نمود که وزارت اطلاعات ايران ايرانيان را به قتل ميرساند.
سیاوش اوستا تا چهل سالگی با نام شناسنامه ای حسن عباسی شهرت داشت اما در پی جعل یک شخصیت امنیتی از سوی جمهوری اسلامی ایران و دکتر حسن عباسی خواندن او که نام اصلیش یدالله قزوینی بوده و از فرماندهان سپاه پاسداران و استاد دانشگاه امام حسین و آموزش دهنده ی حزب الله لبنان (بر اساس اعترافات خودش که در یو توب موجود است) و مشاور سید علی خامنه ای و ازتئوریسنهای نظام بوده است سیاوش اوستا  این نام را برای خودش برگزید بویژه از سال ۱۹۹۵ با نوشتن کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد که در آن کتاب اهورامزدا را در خواب می بیند و همو وی را بجای حسن و یا دیوید عباسی  سیاوش اوستا میخواند۰
شایان یاد آوریست که کتاب  خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و برنامه های رادیو و تلویزیونی سیاوش اوستا تاثیر بزرگی در گسترش خداشناسی درست و خردگرائی آریائی در افکار و اندیشه های انسانهای مختلفی گذاشت این تاثیر خواسته و یا نا خواسته در آثار بسیارانی از شعر و کتاب و برنامه رادیو تلویزیونی تا به امروز مشهود است۰
شایان یاد آوریست که کتاب  خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد و برنامه های رادیو و تلویزیونی سیاوش اوستا تاثیر بزرگی در گسترش خداشناسی درست و خردگرائی آریائی در افکار و اندیشه های انسانهای مختلفی گذاشت این تاثیر خواسته و یا نا خواسته در آثار بسیارانی از شعر و کتاب و برنامه رادیو تلویزیونی تا به امروز مشهود است۰
Acheter En livre papier: 20 Pour chaque livre, livraison compris
David ABBASI Politicologue, Islamologue, Historien, Ecrivain, Auteur de +120 ouvrages et 5000 Articles et + 3000 Heures d'émissions Radio Télévise . David ABBASI, rénovateur et inventeur des idées pour une laïcité mondiale et la spiritualité individuelle. Il est à l’origine de l’utilisation du mot « Islam Politique » depuis 1980 … commander ses livres:
http://abbasi.fr
سفارش کتابهای سیاوش اوستا
http://awesta.org
From Wikipesia:
David Abbasi, also known as Siyavash Awesta, is a Persian-French writerjournalist, and Islamologist. He lives in Paris,[1] and was born to Zahra Mirzai (mother) and Sheikh Abbas Abbasi (father).

Career

He has written more than 100 books and 2,000 articles. Animator of the radio “Ici et Maintenant”[2] since 1986, and has experienced more than 7000 hours of emissions and interviewed several international personalities like Jacques ChiracLaurent FabiusDaniel GélinHenri CaillavetJosé BovéMehdi BazarganCastroPierre HenryPierre MarionAri Ben MenasheEli BarnaviEnrico Macias, Général Paris, and Jean Pierre RaffarinFrançois Lebel.[3] Founder of Mehr television since the year 2000, the emissions diffused by satellite, Telestar 12 & 4 in the whole world and approximately 500 emissions available on the internet.[4][5] Since 1990, he invented the mitraic diary which he publishes each year and we are in year 7029 is the year 2007.[6] He has also written three books on this subject in multiple languages.[7][8][9] He organized and produced more than 200 artistic programs, plays and festivals varied on the Eiffel Tower, Bois de Boulogne, Palais des congrès of Versailles, Théâtre de Paris, Casino de Paris, Theatre ADYAR, and Auditorium of Châtelet in the presence of several thousands of people.[10]

Awards

  • “ Arts Sciences Lettres ”[11]- Gold Plate
  • “Grand Prix Humanitaire de France”[12] – Gold Medal
  • “Mérite et Dévouement Français”[13]
Several international personalities wrote articles in his favor[14] especially senator Henri Caillavet (father of the French modern laicity), who made a foreword in the book entitled “Women and Wars in Political Islam”.[15]
From Wikipesia:
David Abbasi, also known as Siyavash Awesta, is a Persian-French writerjournalist, and Islamologist. He lives in Paris,[1] and was born to Zahra Mirzai (mother) and Sheikh Abbas Abbasi (father).

Career

He has written more than 100 books and 2,000 articles. Animator of the radio “Ici et Maintenant”[2] since 1986, and has experienced more than 7000 hours of emissions and interviewed several international personalities like Jacques ChiracLaurent FabiusDaniel GélinHenri CaillavetJosé BovéMehdi BazarganCastroPierre HenryPierre MarionAri Ben MenasheEli BarnaviEnrico Macias, Général Paris, and Jean Pierre RaffarinFrançois Lebel.[3] Founder of Mehr television since the year 2000, the emissions diffused by satellite, Telestar 12 & 4 in the whole world and approximately 500 emissions available on the internet.[4][5] Since 1990, he invented the mitraic diary which he publishes each year and we are in year 7029 is the year 2007.[6] He has also written three books on this subject in multiple languages.[7][8][9] He organized and produced more than 200 artistic programs, plays and festivals varied on the Eiffel Tower, Bois de Boulogne, Palais des congrès of Versailles, Théâtre de Paris, Casino de Paris, Theatre ADYAR, and Auditorium of Châtelet in the presence of several thousands of people.[10]

Awards

  • “ Arts Sciences Lettres ”[11]- Gold Plate
  • “Grand Prix Humanitaire de France”[12] – Gold Medal
  • “Mérite et Dévouement Français”[13]
Several international personalities wrote articles in his favor[14] especially senator Henri Caillavet (father of the French modern laicity), who made a foreword in the book entitled “Women and Wars in Political Islam”.

سیاوش اوستا 
Mr David ABBASI depuis 30 ans grâce a ses écrits et ses émission radio télévise en Français et en Persane a éclairer le monde et a obtenue plusieurs encouragements de la parte de 4 Président de la république Français, et beaucoup distinctions David ABBASI est inventeur de mot islam politique et c'est lui qui a écrit et proposer l'Islam de France depuis premier ministre Lionel Jospin jusqu'au président Sarkozy et Président Holland . Fervent opposant aux régimes islamistes depuis1979, David Abbasi est aujourd’hui un éminent écrivain, historien, islamologue et journaliste Franco-Perse Installé à Paris depuis 1982, il est l’auteur d’un grand nombre d’articles et d’ouvrages sur l’actualité, l’histoire et la culture .. David Abbasi est un spécialiste du Moyen -Orient et Proche Orient.... Adresse: David ABBASI 66 av des CHAMPS ELYSEES 75008 Paris France tel: 01 45 63 02 63 & 06 87 81 61 44 - Abbasi.Fr

گزارش ویدیویی دیدار گفتگو و امضای کتاب با سیاوش اوستا در فرهنگسرای شرکت کتاب لس آنجلس سوم اسپند ماه 7077 آریایی شنبه 22 فوریه 2014 ساعت 17

 En ARABE سیاوش اوستا  على الإنترنت بآلعربیه
گزارشی از زندگی سیاوش اوستا العربیه
بمب اتم ملاها کدام است؟ و قاسم سلیمانی و فیلق القدس سپاه قدس
خامنه ای و انتخابات
آیا کامران دانشجو مسیحی شده است؟


0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil