jeudi 16 mars 2017

نیایش نوروزی از استاد سیاوش اوستا شادباش 7039 آریایی میترایی

نوروزی نیایش 
http://persiancnn.tv
درود بر پروردگار بزرگ æ توانائی که نور æ روشنائی را در سیاهی æ تاریکی آفرید ææ این دو را از هم, دیگر نمود و فرمان به ستایش نور داد که نیکو بود 
درود بر پیام آوران آزادیبخش و خردمند و مهرگستر , میترا, زرتشت, اسپارتاکوس پیروز, بودای انسان ساز, کوروش آزادیبخش و رهاننده ی جانباز, مانی و مزدک برابرجو. 
درود به بابک خرم دین, خیام کیوان نیشابوری, فردوسی پیروز پارسی, حافظ رند شیراز, مولوی فرزند بلخ و بخارا, عین القضات, سهروردی. درود بر کسروی و دشتی. درود بر کوروش آریامنش. درود بر زرتشتها و تشت زرین آرامش, آسایش, آگاهی, خرد و دانش. 
درود بر یزدان پاک که با مهر و مهربانی رامش آفرینی و شادی و عشق را در هر کجای این جهان زیبا برای هر اندیشه و با هر ریشه با پیمان به پیوند دلها برایمان یادگار گذاشت تا شب تاریک را به نور خورشید , زمستان سرد را به بهار سرسبز, تنهایی را به همراهی, درد را به تندرستی, خشم و کینه را به گذشت و بخشش بسپاریم 
پروردگارا در این هنگام دل انگیز و زیبائی که جهان و هستی پایان گردش سالانه زمین بر پیرامون خورشید پرفروغ و آذرخش هستی جشن میگیرید همه ما با هم همآوا و همدل از اهورا مزدای بزرگ خداوند دانائی و توانائی رامشخواهی و آرامش گستر خواهان روزها , هفته ها, ماهها و سالهای سرشار از آرامش, آسایش, تندرستی, شادی و مهربانی هستیم. 
مهربان یاران در این سال نو به جستجوی تنگدستان و تهیدستان کوچه و خیابان و شهر و روستای خود بروید و شیرینی و شهد و شام شراب و آشامیدنی خویش را با آنها بخش کنید 
تنگدستیها و تهیدستیها و نیازمندیهای بسیاری از این مهربان یاران را شما نمیبینید بدین رو باید در پی آنها بگردید و در پنهان و در تاریکی یاریشان کنید و سفره مهر و عشق و روشنائی و لبخند را در خانه هایشان بگسترانید 

با گرمترین شادباشهای نوروز سال 7031 آریائی میترائی به شما مهربان یاران

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil